Internationella uppdrag

En tilltagande del av byråns uppdrag rör internationella förhållanden. I takt med att människors personliga och finansiella rörlighet ökar, uppstår allt oftare juri­diska situationer som berör flera länder. Inom våra verksamhetsområden har dock till största delen varje land sin lag. Det innebär att det i internationella för­hållanden uppstår frågor om dels vilket lands lag som skall gälla i olika avseenden, dels vad den lagen innehåller.

Vi åtar oss gärna uppdrag av internationell karaktär och anlitas såväl direkt av klienter med internationella familje- och/eller förmögenhetsförhållanden, som av utländska advokatbyråer och andra företag och organisationer runtom i värl­den. Ofta gäller det länder med en stor andel utflyttade svenskar, som England, Spanien och olika delstater i USA, men vi har också haft många uppdrag som berört andra länder, till exempel Norge, Portugal och Luxemburg för att nämna några.