Internationella uppdrag

En tilltagande del av byråns uppdrag rör internationella förhållanden. I takt med att människors personliga och finansiella rörlighet ökar, uppstår allt oftare juri­diska situationer som berör flera länder. Inom våra verksamhetsområden har dock till största delen varje land sin lag. Det innebär att det i internationella för­hållanden uppstår frågor om dels vilket lands lag som skall gälla i olika avseenden, dels vad den lagen innehåller.

Vi åtar oss uppdrag av internationell karaktär och anlitas såväl direkt av klienter med internationella familje- och/eller förmögenhetsförhållanden, som av utländska advokatbyråer och andra företag och organisationer runtom i värl­den. Ofta gäller det länder med en stor andel utflyttade svenskar, som England, Spanien och olika delstater i USA, men vi har också haft många uppdrag som berört andra länder, till exempel Norge, Portugal och Luxemburg för att nämna några.

Våra internationella uppdrag omfattar såväl ekonomiska spörsmål som frågor rörande barns vårdnad, boende och umgänge, samt ärenden angående olovligt bortförande eller kvarhållande av barn.