Tvister

Svensk och internationell arvs- och familjerätt är vår kärnverksamhet. Vi åtar oss även uppdrag som omfattar andra frågor rörande förmö­genhetsrätt, särskilt ärenden där vår gedigna kunskap och erfarenhet från arvs- och familjerätt kommer till nytta. Detta kan innefatta frågor som rör företag, stiftelser eller som innehåller andra associationsrättsliga frågeställningar. Det kan också handla om fastigheter eller andra former av boende, likväl som obligationsrättsliga och försäkringsrättsliga frågor.

Vi åtar oss att biträda både vid domstolstvister och i förlikningsförhandlingar samt vid medling i olika typer av tvister inom våra kärn­områden. Detta oavsett om det rör arvstvister eller andra tvister gällande fastighetsrätt eller andra ekonomiska förhållanden. Vi åtar oss även överklaganden av skattebeslut.

Då vi regelbundet arbetar med internationella uppdrag, som ofta berör flera länders lagstiftning, har vi erfarenhet av och kunskap om de komplikationer som kan uppstå vid domstolstvister.